นายกฯ เปิดงานยิ่งใหญ่ OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย พร้อมชวนพี่น้องประชาชน ช้อป ชิม ลิ้ม รส สินค้า OTOP จากฝีมือคนไทยสารพัดสินค้าจากภูมิปัญญา มากกว่า 2,000 ร้านค้า คาดเงินสะพัด 500 ล้านบาท สามารถมาเที่ยว เยี่ยมชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 19, 2022

นายกฯ เปิดงานยิ่งใหญ่ OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย พร้อมชวนพี่น้องประชาชน ช้อป ชิม ลิ้ม รส สินค้า OTOP จากฝีมือคนไทยสารพัดสินค้าจากภูมิปัญญา มากกว่า 2,000 ร้านค้า คาดเงินสะพัด 500 ล้านบาท สามารถมาเที่ยว เยี่ยมชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 19  ธันวาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP City 2022 ภายใต้แนวคิด “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คณะทูตานุทูต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชน เข้าร่วม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า "ที่ผ่านมารัฐบาลได้เน้นย้ำนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างการเติบโตจากภายใน  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เป็นโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่อดีต และทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นสินค้าและบริการชุมชน เพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทาง การตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทย จะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส


โคโรนา 2019 ได้มีรายได้ เพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุน และประชาชน สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน  พร้อมมอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทย  เพื่อช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเพื่อให้ทุกคนมาร่วมอุดหนุนสินค้า ของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป รัฐบาลขอเป็นกำลังใจและขอยืนยันในนโยบายที่จะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์  OTOP  อย่างจริงจังต่อไป  เพื่อให้โอกาสทุกท่านในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ OTOP อย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน ของชุมชนฐานรากสืบไป"


ด้านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างการรับรู้เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ"


สำหรับการจัดงาน OTOP CITY 2022  ภายใต้แนวคิด "มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” ในครั้งนี้  จะจัดตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2565 รวม 9 วัน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และ OTOP ชวนชิม


ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคี ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารชวนชิม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมจับรางวัล


ชิงโชค และกิจกรรมนาทีทอง ประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้   1.โซน  ศิลปิน OTOP นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 2.โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นำเสนอชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3.โซน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส  และ 4.โซน OTOP ของขวัญ ของฝาก จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เหมาะสมเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่


ในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 2,000 บูท ผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 20,000 รายการ และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรี การแสดง ศิลปวัฒนธรรมภาคต่าง ๆ การจัดช่วงเวลานาทีทอง กิจกรรม ชิงรางวัลทุกวัน  อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมียอดจำหน่ายภายในงาน OTOP City 2022 ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad