BDMS ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “SET Awards 2022” ในหมวด Investor Relations และ Innovation  ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และสะท้อนการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน  - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 31, 2022

BDMS ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “SET Awards 2022” ในหมวด Investor Relations และ Innovation  ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และสะท้อนการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้รับ 2 รางวัลในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2022 ได้แก่ รางวัล Outstanding Investor Relations Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ BDMS ยังได้รับ รางวัล Outstanding Innovative Company Awards กับผลงานนวัตกรรมทางด้าน “ระบบการแพทย์ทางไกล ไร้ขีดจำกัด” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาลและการจัดการนวัตกรรม และ นางจิติมา รัตนธรรม Assistant Director ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2022” รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่น พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีความยั่งยืน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

BDMS มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน เพราะเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือว่าเป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ BDMS เป็น 1 ใน 33 รายชื่อหุ้นยั่งยืน ในกลุ่มธุรกิจบริการ ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุ้นยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าพัฒนาบุคลากรและสังคม รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองค์รวม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad