BDMS ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" 2 ปีซ้อน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 9, 2022

BDMS ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" 2 ปีซ้อน


10 ธันวาคม 2565 - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ในการประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเป็นเลิศและการดำเนินธุรกิจบริการด้านสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในภูมิภาคเอเซีย ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Care Providers & Services) นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล 


BDMS เป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยและในภาคพื้นเอเชียที่เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 2 ปีซ้อน (ปี 2564 และ ปี 2565)  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BDMS มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนานวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมดูแลรักษาและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตลอดจนมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย BDMS ได้ต่อยอดผ่านโครงการต่างๆ อย่างจริงจัง ดังนี้ 

 

  • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อยอดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” มุ่งมั่นการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ BDMS ได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยการจัดตั้งโครงการ Green Healthcare เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดมลพิษในด้านต่างๆ ด้วยการจัดการการใช้พลังงานตภายในกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ดำเนินโครงการพลังงานทดแทน อาทิ โครงการติดตั้ง Solar Roof ในพื้นที่ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก, โดยตั้งเป้าการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฎิบัติงานนำไปสู่การสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำเกณฑ์การประเมิน LEED v4.1 BUILDING OPERATIONS AND MAINTENANCE มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร


• ด้านการดูแลสังคม (Social) BDMS มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตั้งแต่ต้นน้ำจนสิ้นสุดปลายน้ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนความเท่าเทียม รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง โดยทาง BDMS ได้ร่วมสนับสนุนงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ BDMS ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วยังผลักดันการปฏิบัติด้านแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมุ่งดูแลสังคมและชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี ได้แก่ โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมดำเนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตให้มากขึ้น, โครงการ Let’s get healthy  มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย ด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างการตระหนักรับรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพรายบุคคล รวมถึงรายองค์กร 


  • ด้านธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance) BDMS ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรมที่ดี และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล การบริหารจัดการภายในและภายนอกที่ดีตามการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสาระขององค์กร  การบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนผลการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อความมั่นคงของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ตลอดจนควบคุมคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลด้วยความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืนแบบองค์รวม นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อการบริการแบบเชิงรุก การป้องกันก่อนการเจ็บป่วย ด้วยการให้ข้อมูลสุขภาพที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำแนะนำแบบทันท่วงที จากนักโภชนาการ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 

*****************************No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad