อธิบดี พช. ย้ำพัฒนากรต้องเป็นข้าราชการที่ดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 14, 2022

อธิบดี พช. ย้ำพัฒนากรต้องเป็นข้าราชการที่ดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 21.15 น. ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบเข็มวิทยฐานะและวุฒิบัตรแก่ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 337 คน


อธิบดี พช. ได้ให้โอวาทแก่พัฒนากรที่ผ่านการฝึกอบรมว่า ขอแสดงความยินดีกับ น้อง ๆ พัฒนากร รุ่นที่ 121 ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 จากหน่วยดำเนินการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 4 แห่ง และขอชื่นชมที่สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและหวังว่าน้อง ๆ ทุกคนจะได้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ที่ตนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกท่านทราบแล้วว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์ว่า "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยกำหนดวาระการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ด้วยพลังแห่งการพัฒนา รวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วยการขับเคลื่อนตามกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะ และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "พัฒนากร" เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างจากข้าราชการตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในภูมิภาค งานของพัฒนากรอยู่ในตำบล หมู่บ้าน ขอให้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทุ่มเท เสียสละ อดทน รอบรู้ จริงใจในการทำงาน ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้หลักการปรัชญาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังที่ท่านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า "ดูบุคลิกและแววตารู้สึกได้เลยว่าพัฒนากรไม่เหมือนข้าราชการอื่น เพราะมีแววตาเอื้ออาทรและกุลีกุจอ ไปช่วยเหลือชาวบ้านก่อนใคร" พัฒนากรจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศ ในการปฏิบัติภารกิจงานพัฒนาชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดการพัฒนา 


"ทุกคนในที่นี้ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม 39 วัน ผ่านการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนาจนเป็นต้นกล้า พร้อมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ ในบทบาททัพหน้าของกรมฯ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับหมู่บ้านชุมชน ผมเชื่อมั่นว่าน้องทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในบทบาทของพัฒนากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนจงยืดมั่นในหลักการปรัชญาและกระบวนการพัฒนาชุมชนทำงานติดพื้นที่ รักชาวบ้าน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นนักพัฒนาที่สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในนามกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างภาคภูมิ  ขอฝากหลักในการทำงานให้นำไปยึดถือปฏิบัติ ประการแรกคือทำงานให้เร็ว ทันตามกำหนด โดยให้มีประสิทธิภาพด้วย ต่อมาคือต้องหนักเอาเบาสู้ บางครั้งงานก็ต้องมาก่อน เรื่องที่ทำ ต้องศึกษาให้ลึก ต้องทำการบ้าน เตรียมการในงานของตัวเองให้ดี สุดท้ายคือหาเพื่อนสร้างเครือข่ายในการทำงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด และประสบความสำเร็จในทุกประการ" อธิบดี พช. กล่าว


โดยนางสาวมณฑิชา รอดเจริญ ผู้แทนพัฒนากรรุ่น 121 ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้บริหารที่มอบโอกาสที่ดีให้กับพวกเราทุกคน ขอขอบคุณสถาบันการพัฒนาชุมชนที่ได้หลอมรวมพัฒนากรรุ่น 121 ทั้ง 337 ดวงในวันนี้ให้เป็นหัวใจดวงที่ใหญ่ขึ้น ขอขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อนๆพัฒนากรรุ่น 121 ทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนเพื่อนพัฒนากรรุ่นที่ 121 ปวารณาตนเป็นข้าราชการที่ดี จะตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับสั่งสมมาจากการอบรมในครั้งนี้ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและเต็มความสามารถให้สมกับชื่อว่า "พัฒนากรคือศรัทธาที่เดินได้" 


สำหรับสำหรับหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 จำนวน 337 คน กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็น "พัฒนากร" โดยหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาควิชาการ 25 วัน และภาคสรุป 4 วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อุดรธานี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 10 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ตรัง และกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 39 วัน ซึ่งสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาทิ นายไมตรี อินทุสุต ในวิชาระเบียบแบบแผนของทางราชการ , นายทวีป บุตรโพธิ์ ในวิชาจิตวิญญาณข้าราชการ , นายพิสันต์ ประทานชวโน ในวิชาปรัชญา อุดมการณ์ หลักการกระบวนการและวิธีการพัฒนาชุมชน , และอาจารย์ฐิติมา ศิริวิโรจน์ในวิชาศิลปะการเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad