อธิบดีพช.ยกระดับผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 12, 2022

อธิบดีพช.ยกระดับผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายเยาวชน OTOP (Young OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น นายตะวัน ก้อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น Vogue และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น นายสธน ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และนักเขียนแฟชั่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น อาจารย์ทเนศ บุญประสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติ นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ศิลปิน/ผู้ประกอบการ Young Otop ผู้เข้าร่วมการประกวด และภาคีเครือข่าย ร่วมในงานโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวกนกนิภา รัตนศิลา กลุ่มผ้าซิ่นเมืองน่านโบราณ by คำไทด์ รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอารียา บุญช่วยแล้ว กลุ่ม INTHAI รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิริมา สงพิมพ์ กลุ่มวนิดาไหมไทย รางวัลชมเชย นางสาวภูริษา ชัยรัตน์ กลุ่มภูริษาผ้าไทย และนายวัชรพล คำพรหมมา กลุ่มครามพล (KRAMPHON) และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด Young OTOP จากทุกภาค รวมจำนวน 107 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และชมเชย รวม 5 รางวัล ได้รับพระกรุณาธิคุณที่จะได้มีโอกาสสำคัญเข้าพระราชทาน "รางวัลต้นกล้านารีรัตน" จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมไทย ประจำปี 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันในการเปิดเวทีและเปิดโอกาสให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของพี่น้อง OTOP วิสาหกิจชุมชน และศิลปาชีพได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับภูมิปัญญาผ้าไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการนำเอาภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยังเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในการช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเพียรพยายามสืบสาน รักษา และต่อยอด ส่งเสริมพัฒนาฝีมือ พัฒนาความรู้ความสามารถ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของสากล ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าประกวด เพราะทุกคนคือผู้ที่ก้าวผ่านสิ่งที่เรียกว่า ทั่วๆไป ขึ้นมาเป็น "ผู้ที่อยู่ในระดับแนวหน้า" เป็นผู้นำความรู้ ทักษะต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน จึงขอให้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมประกวดไปใช้ในชีวิตประจำวัน ถ่ายทอด องค์ความรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเข้มแข็งและเติบโต ดังพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์สู่สากล จนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดี พช. กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาขับเคลื่อนขยายผล โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Young OTOP) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ มีความสามารถในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยดึงเสน่ห์เรื่องราว ผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดได้ ซึ่งจะทำให้ Young OTOP มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวางรากฐานให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาทนแทนคนรุ่นเก่าที่กำลังร่วงโรยลงไป อันทำให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและต่อยอดการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเติบโตเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ที่มีความเข้มแข็งในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประกวดผลงาน Young OTOP ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยธรรมชาติ ดีไซเนอร์นักออกแบบผ้าไทยที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ตลอดทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาเป็นกรรมการการตัดสินการประกวด ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 7- 13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม


"การพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยดึงเสน่ห์เรื่องราวผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดได้ ซึ่งจะทําให้ Young OTOP มีอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทําให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป" อธิบดี พช.กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad