อ.ส.ค.ตอกย้ำมาตรฐาน“นมโรงเรียน” ชูมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสถานบันการศึกษาและผู้ปกครอง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 8, 2022

อ.ส.ค.ตอกย้ำมาตรฐาน“นมโรงเรียน” ชูมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสถานบันการศึกษาและผู้ปกครอง


นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากอ.ส.ค.จะเป็นผู้นำตลาดนมพาณิชย์ชั้นนำของประเทศแล้ว ยังได้รับการพิจารณาเป็น1ในผู้ประกอบการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2565อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาอ.ส.ค.ได้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 อย่างเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจประเมินสถานที่ผลิตด้าน GMP พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที (นมโรงเรียน) เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงการนมโรงเรียน ประจำปี


พร้อมทั้งกำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดส่งนมให้นักเรียนดื่มได้อย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหา รวมทั้งเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สุ่มตรวจคุณภาพนมที่ให้เด็กนักเรียนดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียนสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการโครงการนมโรงเรียนของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม อาทิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ การขนส่งและมีการเก็บรักษานม ต้องมีรถห้องเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ต้อจัดหาตู้เย็นหรือถังแช่สำหรับการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโคได้ตลอดเวลา


มีการระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นม ว่าเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง/ชนิดซอง พร้อมให้ระบุจำนวนและราคาไว้อย่างชัดเจน ต้องมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆได้ บรรจุในลังกระดาษไม่ควรซ้อนลังสูงเกิน 8 ชั้น หรือที่เป็นกล่องนมห่อด้วยฟิล์มพลาสติก ไม่ควรวางซ้อนเกิน 5 ชั้น การเก็บรักษาต้องยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร แล้วต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนสอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

“ปัจจุบันอ.ส.ค.นับว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ การมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความมันสมัยถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอ.ส.ค.ใช้ฐานการผลิตโรงงานเดียวกับนมพาณิชย์ทำให้เชื่อมั่นว่าคุณภาพนมโรงเรียนภายใต้การผลิตของอ.ส.ค.เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างแน่นอน” นายพร กล่าว

สำหรับ โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad