พ.ช. จัดทัพ เสริมสร้างความรู้ ด้านภัยไซเบอร์ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 17, 2023

พ.ช. จัดทัพ เสริมสร้างความรู้ ด้านภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทํางไกล (Video Conference) และผ่าระบบ TV 

          

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ โดยมีร้อยตํารวจเอกเขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน


กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทํางเทคโนโลยี1 ให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ โดยดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เรียนรู้และเอาใจใส่เกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกันตนเอง โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV พช. จํานวน 800 คน ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลํา 09.00 น. – 12.00 น. การอบรมในครั้งนี้ มีผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 และคณะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ 


นายกัมปนาทจักรวาล กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกันตนเอง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาท สำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารที่มีรูปแบบใหม่ๆ ทำให้สามารถสื่อสาร ได้อย่างรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง คือ อาชญากรรมทางออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

สร้างผลกระทบต่อสังคมและในบางกรณีถึงขั้นสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านภัยไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นอาวุธเพื่อปกป้อง สร้างภูมิคุ้มกัน และพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad