สมาคมเพื่อนชุมชนสร้างฝันอนาคตเยาวชน จ.ระยองมอบ85ทุนศึกษาปี’65ปั้นบุคลากรคุณภาพป้อนEEC - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 24, 2022

สมาคมเพื่อนชุมชนสร้างฝันอนาคตเยาวชน จ.ระยองมอบ85ทุนศึกษาปี’65ปั้นบุคลากรคุณภาพป้อนEEC


“สมาคมเพื่อนชุมชน” สร้างอนาคตเยาวชน จ.ระยอง เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปวช. เดินหน้ามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชนประจำปี 2565 จำนวน 85 ทุน รวมมูลค่า 13,900,000 บาทรวม 12 ปีมอบทุนระดับปริญญาตรีแล้ว 373 ทุน ส่วนระดับปวช. 4 ปีรวม 180 ทุน  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC

          

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา  ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยองได้แก่กลุ่ม ปตท. เอสซีจี  จีพีเอสซี  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และยังมีบริษัทสมาชิกอีก 12 บริษัท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ปีที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 85 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท โดยมีนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมในพิธีมอบทุนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยองที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต และนำความรู้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

          

ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ต้องใช้ฝีมือระดับสูง และมีทักษะเฉพาะด้าน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)  โดยโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ประจำปี 2565 ส่งผลให้สมาคมเพื่อนชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่ปี 2554-2565) รวม ทั้งหมด 373 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ตั้งแต่ปี 2562 -2565) รวม ทั้งหมด180 ทุน

          

สำหรับปีการศึกษา 2565  สมาคมเพื่อนชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับทุนการศึกษา คือ 1. ระดับทุน ปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 คณะ รวม 40 ทุนๆ ละ 70,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 ทุน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ทุน คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และสาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสาหกรรม จำนวน 5 ทุน  รวมทุนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี ทั้งสิ้น 11,200,000 บาท และ 2. ระดับทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี จำนวน 4 ประเภทสาขา รวม 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 14 ทุน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จำนวน 2 ทุน รวมทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี ทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

          

อย่างไรก็ตามการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในปี นอกจากสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังเป็นการพบปะนักเรียนทุนในแต่ละรุ่น ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนคาดหวังว่า เมื่อนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะนำความรู้ที่ได้เรียนกลับมาประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองและประเทศชาติต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad