วุฒิสมาชิก ชื่นชมการขับเคลื่อนโคก หนอง นาและการขจัดความยากจนโดย ศจพ. ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน จังหวัดชัยภูมิ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 20, 2022

วุฒิสมาชิก ชื่นชมการขับเคลื่อนโคก หนอง นาและการขจัดความยากจนโดย ศจพ. ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน จังหวัดชัยภูมิวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ สมาชิกวุฒิสภา นายสุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา พลเอก    จิระศักดิ์ ชมประสพ สมาชิกวุฒิสภา และนางทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมพบปะรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   


โดยคณะกรรมการฯ ได้ชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นคง ในแหล่งที่ทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับปัญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลับมา มีความอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำฝนตามธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้มีความสอดคล้องกับภูมิสังคม


ในการนี้ได้เยี่ยมชมแปลงครัวเรือนต้นแบบ นางทวี ภิรมณ์ไทย ต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) จากนั้นเยี่ยมจุดสาธิตครุภัณฑ์ ประจำพื้นที่ต้นแบบ และร่วมปลูกต้นไม้  เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือน นางสาวฐิติมา ฐานวิสัย ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นครอบครัวนำร่องของ อ.บ้านเขว้า เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการภายใต้บทบาทของวุฒิสภา ตลอดจนนำไปผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าขอชื่นชมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และขอให้รักษามาตรฐานการขับเคลื่อนงานที่ดีนี้ไว้แล้วทำดียิ่งยิ่งขึ้นไป เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน และขอให้ทุกจังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนั้น ต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad