กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี โดยวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง (Maroon cap) - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 6, 2022

กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี โดยวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง (Maroon cap)

กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มอายุ 6 เดือน - 4 ปี โดยจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปีนี้พบว่ากลุ่มเด็กเล็กเมื่อติดเชื้อโควิด จะมีอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มเด็กในช่วงอายุอื่นประมาณ 3 เท่า ซึ่งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ คือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ประชาชนไทยทุกคน โดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือวัคซีนโควิด 19วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ขวดฝาจุกสีแดง (Maroon cap) เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 จากนั้นคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี โดยมีกำหนดการให้วัคซีนที่สอดคล้องกับคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1) ให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง ต้องผสมก่อนฉีดตามเอกสารกำกับยา)

2) ขนาดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม) โดยให้จำนวน 3 เข็ม ฉีดเข้ากล้าม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มที่สอง 4 สัปดาห์ และเข็มที่สองและสามอย่างน้อย 8 สัปดาห์

3) การให้วัคซีนโควิด 19 สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ในวันเดียวกันได้หรือห่างกันเท่าใดก็ได้

4) กรณีเด็กที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ จำนวน 3 เข็ม (สัปดาห์ที่ 0, 4, 12) ซึ่งไม่ต้องตรวจการติดเชื้อก่อนการรับวัคซีน

5) กรณีเด็กมีอายุครบ 5 ปี เมื่อถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มถัดไป ให้ฉีดวัคซีนฝาสีส้ม จนครบ 3 เข็ม โดยมีระยะห่างตามเดิม (สัปดาห์ที่ 0, 4, 12)

6) แนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต    ทั้งนี้การเข้ารับวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยการรับวัคซีนไม่เป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียน


นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนจะดำเนินการผ่านระบบสถานพยาบาล หรืออาจพิจารณาให้วัคซีนในศูนย์เด็กเล็กภายใต้กำกับของแพทย์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครเห็นสมควร กำหนดให้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หรือเริ่มฉีดวัคซีนได้เมื่อมีความพร้อม หรือตามบริบทของ     แต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ในระยะที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แต่ยังคงมีมาตรการที่สำคัญ โดยเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับชีวิต    วิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่เสี่ยง ล้างมือ เว้นระยะห่าง และการจัดการสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงให้มีการระบายอากาศที่ดี     และส่งเสริมมาตรการการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน                 กรมควบคุมโรค โทร. 1422


*************************

ข้อมูล : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

วันที่ 6 ตุลาคม 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad