สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 13, 2022

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายสมคิด จันทมฤก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) นางสาวกนกประวีย์ ศรีธรรมธนา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี


โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญผ้าไตรพระราชทานไปที่ต้นผ้าป่า แล้วกล่าวคำถวายผ้าป่า จบแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงพิจารณาผ้าป่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเครื่องทองน้อย และทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ แล้วกราบลาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ ถวายความเคารพพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบลาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นอันเสร็จพิธี

     

การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลถวายรายงาน โดยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการฯ ไว้ให้มีความมั่นคง เพื่อที่จะมีทุนสำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล สามารถรับเป็นภาระจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ปี 2564  โดยได้รับพระเมตตาอย่างสูงยิ่งจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมสมทบทุนในพิธีทอดผ้าป่าฯ เป็นเงิน 15,555,555.99 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในห้วงระยะเวลาเดือนเศษนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานผ้าไตรเพื่อมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำไปร่วมกับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ และนำส่งปัจจัยเพื่อสมทบในโครงการฯ  ต่อไป 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad