พิธีบำเพ็ญกุศลงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 1, 2024

พิธีบำเพ็ญกุศลงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย  

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลง ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้เกี่ยวข้องอาทิ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจน คณะกรรมการและคณะทำงาน เฝ้ารับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  

                ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานสัมโมทนียกถาความว่าอาตมภาพขออนุโมทนาสาธุทานที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระ ๓๐ ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยในวันนี้ คุณค่าที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ย่อมได้แก่การดำรงชีวิตอยู่ด้วยศีลธรรมไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยกาย ด้วยวาจา หรือแม้ด้วยใจ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานหลักเบญจศีลไว้เป็นนิจศีล ถือเป็นวิถีปฏิบัติปกติพื้นฐานของมนุษย์อาจเรียกขานตามศัพท์สากลว่าเป็นหลักมนุษยธรรมที่จะช่วยจรรโลงสันติภาพได้เสมอ แต่หากว่ามนุษย์คนใดมีจิตใจสูงส่งขึ้นยิ่งกว่านั้นมุ่งดำรงตนมั่นในปณิธานและในจริยาเพื่อเกื้อกูลสุขประโยชน์ต่อมหาชนทั่วไปโดยที่มิได้เลือกที่รักมักที่ชังย่อมเสียสละทรัพย์สินอวัยวะแม้แต่ชีวิตผู้อื่นและเพื่อรักษาความถูกต้องชอบธรรมบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเป็นยอดยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไป 

              หากพิจารณาถึงกิจการสภากาชาดไทยยังเห็นได้ว่าสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาทุกประการไม่ว่าจะในระดับพื้นฐานอันเป็นวิถีปฏิบัติหรือในระดับอุดมการณ์เป้าหมายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรและเป็นผู้สนับสนุนกิจการนี้ หากดำรงตนในหลักการกาชาดอย่างแท้จริงอันมั่นคงย่อมได้ชื่อว่ากำลังทำงานและทำบุญไปพร้อมๆกันอาตมภาพในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิต ขอร่วมแผ่กุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคอวัยวะและผู้มีอุปการคุณต่อกิจการสภากาชาดไทยที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน ขอให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยจงสถิตย์สถาพรมั่นคงและขออำนวยพรให้ชาวกาชาดทุกท่านที่มาพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้และบรรดาที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตธรรมทุกแห่งหนจงจำเริญด้วยจตุรพิธธรรมพรชัยถึงพร้อมด้วยสรรพกําลังในอันที่จะบำเพ็ญปฏิบัติบริหารกิจการอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความสามารถทุกประการเทอญ

               ทั้งนี้ ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ถวายเครื่องสักการะ แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กราบทูลถวายรายงานดังนี้ 

                

สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน  ด้านการรับบริจาคอวัยวะ และเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพ เพื่อจัดสรรอวัยวะให้แก่ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประดุจดังชีวิตใหม่

จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกชั้น วรรณะ  เชื้อชาติ  ศาสนา  โปร่งใส  ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันงานรับบริจาคอวัยวะ ให้เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน และจากวงการแพทย์ ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ 

การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

บำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ บุคคลอันสำคัญยิ่ง ในกระบวนการบริจาคอวัยวะ

รวมถึง เพื่อขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ได้แก่  ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ

ที่เป็นผู้เสียสละครั้งยิ่งใหญ่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคอวัยวะ

อีกทั้งเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว และมีสุขภาพแข็งแรงดี มาร่วมระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคอวัยวะ และร่วมบำเพ็ญกุศล ในงานวันนี้ด้วย

          

สุดท้ายนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย   สำนึกในพระกรุณา ที่ฝ่าพระบาท ประทานพระอนุญาตให้จัดงานและประทานสัมโมทนียกถาในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในวันนี้No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad