“20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 30, 2022

 “20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ”


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 83 องค์กร 83 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 430 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครนายอนุกูล กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 4 ระบบสวัสดิการหลัก ประกอบด้วย ระบบการช่วยเหลือทางสังคม ระบบการบริการทางสังคม ระบบประกันสังคม และระบบส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาหนุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งสู่สังคมสวัสดิการ กระทรวง พม. จึงได้จัดโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ ขึ้น เพื่อเป็นเวที นำเสนอผลงานด้านวิชาการและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การแสดงผลผลิตและผลลัพธ์การจัดสวัสดิการของภาคีเครือข่ายให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “นักสวัสดิการสังคม” ที่มีคุณภาพ 


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การอภิปรายภายใต้หัวข้อ “20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคมก้าวสู่สังคมสวัสดิการ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ” นิทรรศการวิชาการในประเด็นทิศทางงานสวัสดิการสังคมไทยสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่องค์กรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีโครงการและผลงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 83 โครงการ 83 องค์กร อาทิ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในชุมชนในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีกว่า โดยมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม 2) โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เข้าใจสิทธิและบริการพื้นฐานต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย โดย ชมรม อพม. จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น


   กระทรวง พม. พร้อมผนึกกำลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสวัสดิการอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม มีความเป็นอิสระต่อกัน ภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของสังคมโดยรวม พร้อมสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมให้สอดรับกับปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเปราะบาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างตรงจุดและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมสวัสดิการ นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad