กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์การอบรมและวิจัยฯ เดินหน้าปั้น “นักปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัย”ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตั้งเป้าปี 2573 ต้องได้ 200 คน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 28, 2022

 กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์การอบรมและวิจัยฯ เดินหน้าปั้น “นักปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัย”ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตั้งเป้าปี 2573 ต้องได้ 200 คน


กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขึ้น  ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่เขตเมือง
วานนี้ ( 28 กันยายน 2565) ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวของเขตเมือง และมีชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นเกิดเป็น  สังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับพื้นที่ มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค อุปโภค มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกๆ ด้าน ส่งผลให้พื้นที่  เขตเมือง เป็นพื้นที่เปราะบางง่ายต่อการระบาดของโรค ซึ่งยากต่อการวางแผนมาตรการป้องกันควบคุมโรค และการจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน กรมควบคุมโรคจึงจัดตั้ง ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขึ้น ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนเมือง โดยร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดทำแผนงานพัฒนาการอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง 10 ปี พ.ศ. 2564-2573 (Training and Research in Urban Disease Control: TR-UDC Program) เพื่อให้มีนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมอัตลักษณ์ทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ ทักษะระบาดวิทยาในเขตเมือง ทักษะการใช้ข้อมูลในระดับ Big data ทักษะการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ทักษะการออกแบบนโยบายการวางแผนและการคลังสุขภาพเขตเมือง รวมทั้งทักษะ  ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์เพื่อการควบคุมโรคเขตเมือง นอกจากนี้นำทักษะไปพัฒนาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดการระบบการฝึกอบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระดับประเทศ นับเป็นเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย

 

และมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ใช้ได้จริง มีการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารที่ดีขึ้น พัฒนาเป็นระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ  ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ขอขอบคุณนพ.อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์ฯนี้

 

ทั้งนี้ แผนงานฯ 10 ปี มีเป้าหมายผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนาม ปีละ 20 คน ภายใน 10 ปีจะมีถึง 200 คน อันเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ

 

นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้กล่าวว่า ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ฯนี้ สปคม.จะได้ดูแลในการบริหารทรัพยากรและบุคลากร เพื่อให้ศูนย์ฯ ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


นายแพทย์ชาโล สาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเริ่มต้นศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะเป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อเป็นสถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Master of Science in Urban Disease Control and Prevention: M-UDC) ในการผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และพัฒนานโยบายและจัดการระบบการฝึกอบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระดับประเทศ ตามแผนงานฯ (TR-UDC program)  โดยในปีการศึกษา 2565 ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมหาวิทยานวมินทราธิราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Master of Science in Urban Disease Control : M-UDC) ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 1 มีผู้ที่กำลังศึกษา

ในหลักสูตรฯ นี้ จำนวน 14 คน

****************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 กันยายน 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad