อธิบดี พช.ลงใต้ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 13, 2022

อธิบดี พช.ลงใต้ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชายแดนใต้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7, นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี, นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา, นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, พัฒนาการอำเภอ และ ผอ.กลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดแสดง และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้บริเวณอาคารหอพักรวงผึ้ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมและภารกิจสำคัญ โดยจังหวัดได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข ในภาพรวมของจังหวัด ตามภารกิจสำคัญของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการถอดบทเรียนกิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า” ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา “งาน งบ ระบบ คน”

งาน : งานที่ไม่สำเร็จ/ยังมีปัญหาอยู่ ให้นำมาเป็นบทเรียน งานที่สำเร็จ นำมาเป็นต้นแบบ/องค์ความรู้

งบ : งบประมาณที่มีปัญหา/ติดค้างอยู่

ระบบ : ระบบที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล/ระบบที่ยังติดขัด

คน : คนยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่ หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน


โดยมีการขับเคลื่อนงานตามประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปีไว้ 4 ประการ คือ 1) การเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างคุณค่าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ให้เกิดระบบห่วงโซ่คุณค่าในระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค และประเทศที่เข้มเข็ง เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย และ 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความทันสมัย บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โดยท่านได้เน้นย้ำ การขับเคลื่อนงานเศรฐกิจฐานราก งานผ้า งานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร อยากให้ทุกท่านใช้การสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ได้เข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดแสดง ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้บริเวณอาคารหอพักรวงผึ้ง และให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มสตรี ในการปลูกตะไคร้หอม การต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนโอทอป ชมการสาธิตการทำตะไคร้หอมไล่ยุง และร่วมปลูกต้นตะไคร้หอม ณ บริเวณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา หมู่ที่ 5 บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนับสนุนและมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยให้มีการขยายผลการปลูกตะไคร้หอมให้แก่ครัวเรือนรอบๆ หมู่ที่ 5 บ้านไบก์ และหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลบุดีและตำบลใกล้เคียง การแปรรูปตะไคร้หอมเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ เช่น สเปย์กำจัดยุง เชื้อโรค เป็นต้น รวมไปถึงการลงทะเบียน OTOP กลุ่มแปรรูปตะไคร้หอม เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad