อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 76 จังหวัด ขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 30, 2022

อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 76 จังหวัด ขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก ศูนย์ฯ กอง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ระยะเร่งด่วน 3 เดือน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 1. การสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้ความรู้ให้กับเยาวชนในการสร้าง กลไกระวังยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา 2. ลดผู้เสพรายใหม่ และดูแลรักษาบำบัดผู้เสพรายเก่า 3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 5. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ สพจ./สพอ. และกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการ 1. Re X-ray กองทุนแม่ของแผ่นดิน และนำผลการ Re X-ray ให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการในการลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 2. ดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 3. บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น การเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า อย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องการรับรอง/ขยายผลครัวเรือนปลอดยาเสพติด การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันสำคัญต่าง ๆ การตั้งด่านตรวจและเวรยาม 4. การคัดเลือกหมูบ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำ 2566 ให้พิจารณาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติดด้วย โดยใช้หอกระจายข่าวช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องประชาชน 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่การต่อยอด ขยายผล รอบที่ 2 อย่างต่อเนื่องสู่การสร้างโมเดลต้นแบบหมู่บ้านที่มีความมั่นคงด้านอาหาร ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด ให้ทุกคนช่วยกันทำกิจกรรมและเป็นตัวอย่างในพื้นที่  

       

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) ขอให้ติดตาม ดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน บันทึกข้อมูลสภาพปัญหา และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ 

       

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามที่ให้ดำเนินการสร้างฐานการเรียนรู้ให้ครบ 9 ฐาน เป้าหมาย 337 แปลง ดำเนินการสร้างฐานครบแล้ว 254 แปลง คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 83 แปลง ใน 15 จังหวัด ให้พัฒนาฐานเรียนรู้ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ บริหารจัดการดูแล บำรุงรักษา และส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ 

       

โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้จังหวัดคัดเลือกเป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบล ส่งรายชื่อเป้าหมายให้กรมฯ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 2565 ผ่านทาง Google form หรือ QR code และให้จังหวัดจัดตั้งคณะทำงานฯ สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอให้จังหวัดจัดทำแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รายงานผลการประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2565 

       

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" กรมฯ ได้จัดทำ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย แก่ประชาชนสามารถรับคูปองส่วนลดสูงสุด 50% จากการดาวน์โหลดง่าย ๆ ผ่าน Click ชุมชน เพื่อซื้อสินค้า OTOP ได้ทั่วประเทศ ทั้งที่จำหน่ายออนไลน์ และร้านค้า OTOP ทั่วประเทศ ขอให้จังหวัดสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และข้อให้จังหวัดปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เข้าร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน (ภายในเดือนธันวาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ลดขั้นตอนสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ช่วยลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประอบการ OTOP สร้างรายได้ให้ชุมชน 

          

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีงานที่สำคัญ ๆ ภายในเดือนธันวาคม ดังนี้ 

          1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 (World soil day) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดชื่อโครงการว่า “วันดินโลก : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยมอบ กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การตลาด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก แก่ประชาชน เยาวชน เพื่อให้เกิดความตะหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 

          2. จัดงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk festival 2022) ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นิทรรศการผ้าไทย ผ้าไหม และจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย และงานหัตถกรรม กว่า 100 บูธ 

          3. จัดงาน OTOP City 2022 ในระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ธีมงาน "มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย" ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จาก 76 จังหวัด ระดับ 3-5 ดาว มากกว่า 2,000 บูธ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม เพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขอเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาชม ชิม ช็อป และภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad