จังหวัดสกลนคร รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง “สร้างรายได้หลักล้านสู่ชุมชน” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 24, 2022

จังหวัดสกลนคร รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง “สร้างรายได้หลักล้านสู่ชุมชน”วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ,นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ สิบตำรวจเอกหญิง นภาพร ทับซ้าย พัฒนาการอำเภอโคกศรีสุพรรณ ร่วมกันรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัว บริเวณบ้านครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนครัวเรือนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้บ้านด่านม่วงคำ ฃึ่งกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมเพาะกล้าพืชผัก ไม้ผล และไม้อื่น ๆ จัดจำหน่าย ณ บริเวณตลาดนัดกล้าไม้ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเพาะพันธุ์พืชผัก แนะนำแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม และบริหารจัดการตลาดกล้าไม้ นางวิราวรรณ์ แสนสุริยวงศ์ คณะกรรมการกลุ่มเพาะกล้าไม้บ้านด่านม่วงคำ ได้เล่าความเป็นมาของกลุ่มว่า เดิมกลุ่มได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะกล้าไม้เพื่อกินที่เหลือนำไปจำหน่ายจากปราชญ์ในหมู่บ้าน ประชาชนบ้านด่านม่วงคำได้ดำเนินการเพาะกล้าพืชผักและกล้าไม้มาเรื่อย ๆ ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน ประกอบกับ ทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 10 ชนิด ผักเหลือกินจึงเริ่มจำหน่าย แกนนำบ้านด่านม่วงคำจึงได้รวมกลุ่มการเพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายขึ้น ดำเนินการจนเป็นวิถีและเป็นอัตลัษณ์ของชาวบ้านด่านม่วงคำ มีประชาชนเข้าร่วมเพาะกล้าไม้และพืชผักทุกครัวเรือน รวมทั้งหมด 214 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ครัวเรือนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และมีรายได้มากกว่า 7,000,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปัจจุบันกลุ่มได้ใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน 13 ไร่ เพื่อจัดทำเป็นตลาดนัดเพาะกล้าไม้ นอกจากนั้นประชาชนยังใช้บริเวณหน้าบ้านและภายในบริเวณบ้านเป็นจุดจำหน่ายกล้าไม้และพืชผักทุกครัวเรือน มีกล้าไม้ทุกชนิดทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัวจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ แบบยั่งยืน โดยมีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนแวะมาศึกษาดูงานการเพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง


#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

Change for Good

สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม

อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร


ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน

https://sakonnakhon.cdd.go.th/2022/11/25/02241165

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad