ชลบุรี จัดงาน“พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 22, 2022

ชลบุรี จัดงาน“พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5


  

  

  

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสิริวุฒิ วุฒิศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

          

งานพรรณไม้งามอร่ามชล เกิดจาการบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี โดยใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 100 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้า  และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ให้มีเงินหมุนเวียนและเป็นจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดชลบุรีตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีรายได้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร แปรรูป ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้งในจังหวัดชลบุรี และเครือข่าย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการผลิต การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

             

นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับด้านการเกษตร ซึ่งในด้านการเกษตรนั้น มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรม ในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีความหลากหลาย ดำเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุ่มต่างๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป ไปจนถึง ด้านการตลาด  และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี  อีกด้วย

         

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดชวนชม/การประกวดแคคตัส /การประกวดไม้ใบ /การประกวดแข่งขันสวนหย่อม และการประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดนักเรียน  2.การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การทำฮอร์โมนพืช/การอบรมการจัดดอกไม้ /การอบรมการจัดสวนถาด /การเพาะเมล็ดโชคเก้าชั้น และการขยายพันธุ์แคคตัส (กาฟติ้ง) ตัดต่อหน่อพันธุ์ 3.การอบรมด้านอาหาร ได้แก่ ขนมบราวนี่ /ผลิตภัณฑ์เจลลี่ และไอศกรีมจากนมสด 4.การจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับ / ไม้ผล /พืชผักสวนครัว /แคคตัส และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรกรฯ และ5.การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Y0ung Smart Farmer) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

       

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามชล” นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และแนวทางการผลิตด้านการเกษตร และขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจภาคเกษตรในจังหวัดชลบุรี ฟื้นฟู และเยียวยา สร้างขวัญ และกำลังใจแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปและวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสินค้าเกษตร และเครือข่ายต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น                               

        

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดชวนชม ประกวดโชคเก้าชั้น ประกวดไม้ด่าง การประกวดแคคตัส การประกวดแข่งขันการจัดสวนหย่อม การจัดสวนถาดนักเรียน การอบรมให้ความรู้ ทางด้านการเกษตร และอบรมด้านอาหาร ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกร มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย


ปริญญา/ข่าว/ภาพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad