กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโคก หนอง นา - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 26, 2022

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโคก หนอง นา

วันนี้ (25 พ.ย 65) 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท” โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) พร้อมด้วยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ เขื่อนเรียงหิน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท


นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขมีความมั่นคงในครัวเรือน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยการน้อมนำหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นประชาชน เป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ  โดยชุมชนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสังคม  “อยู่เย็น เป็นสุข” 


นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท” ในวันนี้เป็นการแสดงผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ สืบสาน รักษา และต่อยอด หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเอง และชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโคก หนอง นา


“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ เกิดการวางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีพในภาวะวิกฤต และวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองสู่ความยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบความสำเร็จและขยายผลความสำเร็จในการปฏิบัติต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวย้ำ 


นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา จำนวน 280 แห่ง และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 577 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,260 ผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดชัยนาท และส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตจากโคก หนอง นา  ให้สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และโคก หนอง นา จำนวน 50 บูธ เครือข่าย OTOP เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดชัยนาท ภาคีการพัฒนา รวมจำนวน 400 คน โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อาทิ  มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) บริษัทหัวปี ท้ายปี จำกัด โรงแรมในจังหวัดชัยนาท ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี ตลาดกลางซื้อขายเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ของสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ 


ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณเขื่องเรียงหิน และอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีกิจกรรม ต่างๆ อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลผลิต  จากโคก หนอง นา จังหวัดชัยนาท จำนวน 50 บูธ  การจัดฐานการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ จำนวน 50 กลุ่ม แยกเป็น 4 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าไทย ฐานด้านการสร้างแบรนด์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์เพื่อการตลาด ฐานด้านมาตรฐานความปลอดภัย Earth Safe


เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการตลาด โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย  และฐานการพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG Model นอกจานี้ยังมีการส่งเสริมช่องทางการตลาด Online โดยมีกิจกรรม Live สดภายในงาน และการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลผลิตจาก  โคก หนอง นา อีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad