จังหวัดสกลนคร : ร่วมผลึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอย สู่การเป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบที่ยั่งยืน ในปี 2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 26, 2022

จังหวัดสกลนคร : ร่วมผลึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอย สู่การเป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบที่ยั่งยืน ในปี 2566
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 น.

** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าสู่บ้านดอนกอยและบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยทุกคนได้ร่วมกันปลูกปอเทืองในแปลงนา บริเวณสองฝั่งถนนทางเข้าหมู่บ้าน และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บริเวณฝายเชิงชุม ตลอดจนได้ร่วมกันใส่ปุ๋ยคอก ปุ่ยอินทรีย์ เพื่อบำรุงดินในแปลงผักสวนครัว ณ คุ้มต่าง ๆ บริเวณหมู่บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


** สำหรับวันนี้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบริเวณหมู่บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสนับสนุนเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกในแปลงนาข้าวบริเวณทางผ่านสู่บ้านดอนกอย โดยดำเนินการตามโครงการรณรงค์ไไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน พร้อมทั้งได้ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและบริเวณหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมบ้านดอนกอยสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และได้สนับสนุนหญ้าแฝกปลูกรอบฝายเชิงชุม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตามโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของจังหวัดสกลนคร


** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นำโดย นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความยั่งยืนเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาหมู่บ้านให้มีที่พักกรณีมีนักท่องเที่ยวต้องการพักค้างศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านดอนกอย ด้วยการพัฒนาเป็นครัวเรือนโฮมสเตย์ ได้กำหนดให้มีครัวเรือนโฮมสเตย์ อย่างน้อยคุ้มละ 3 ครัวเรือน สำหรับบ้านดอนกอยมีคุ้มพัฒนาจำนวน 7 คุ้ม จึงได้กำหนดจะพัฒนาครัวเรือนสู่การเป็นครัวเรือนโฮมสเตย์ ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน เพื่อใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนหมู่บ้านกรณีมีความประสงค์จะพักค้าง ซึ่งการพัฒนาครัวเรือนโฮมสเตย์สามารถสร้างรายได้สู่หมู่บ้าน ชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

~~~~~~🌟~~~~~~


#วิชชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

~~~~~~🌟~~~~~~

** Change for Good**

**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**

**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

https://sakonnakhon.cdd.go.th/2022/11/26/01251165-2

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad