พช.รับมอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ในงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี 2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 24, 2023

พช.รับมอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ในงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี 2566


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 น.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติงานวันป่าชุมชนแห่งชาติและรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน โดยมี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไดมอลด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จังหวัดปทุมธานี


นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่  24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ตะหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มั่นคงทางสังคม และยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 


นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร และภาคเอกชน ในการสนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2566 


กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้นำมากำหนดเป็นทิศการการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad