พช. จัดกิจกรรมฟังธรรม สร้างทัศนคติที่ดีแก่ข้าราชการ ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นในการทำงานให้มีป่ะสิทธิภาพ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 30, 2023

พช. จัดกิจกรรมฟังธรรม สร้างทัศนคติที่ดีแก่ข้าราชการ ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นในการทำงานให้มีป่ะสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างข้าราชการที่ดี” กิจกรรม “การบรรยายธรรม” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพิธธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน เป็นองค์บรรยายธรรม และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 77 คน


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติแก่บุคลากรให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมุ่งมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 


สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การที่สำนักตรวจราชการ ได้จัดโครงการโดยได้กราบนิมนต์พระครูพิพิธธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน มาบรรยายธรรม หัวข้อ “การเสริมสร้างข้าราชการที่ดี” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยหลักคุณธรรม และจริยธรรม และขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมเทศนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานแห่งความดีงาม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ราชการ ประชาชน และประเทศชาติสืบไป 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad