จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการวิจัย กับบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาอาหารเสริมและเครื่องสำอาง สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, May 22, 2023

จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการวิจัย กับบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาอาหารเสริมและเครื่องสำอาง สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผนึกความร่วมมือด้านการวิจัยกับบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาอาหารเสริมและเครื่องสำอาง จากองค์ความรู้และนวัตกรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ลดการนำเข้า เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมจุฬาฯ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัท       รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ น.ส.วาสนา  อินทะแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวแสดงความพร้อมและความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิจัย จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิจัยโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.วาสนา อินทะแสง และ ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร กรรมการผู้จัดการบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด

การลงนามความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี (1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จะร่วมมือกับบริษัท  รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย 100% ในการให้บริการเพื่อพัฒนาเครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพความงาม และอาหารเสริมทุกรูปแบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจและการตลาด          

ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบ      ในประเทศไทย  ต่อยอด ขยายผลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  สามารถนำผลงานนวัตกรรมทางด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมในวงกว้าง ช่วยเสริมการทำงานของบริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด    ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท ซียูฟาร์มาซี เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (CUPE) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ออกสู่เชิงพาณิชย์  

   

ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาฯ และบริษัท  รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ยังรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกรูปแบบ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการวิจัย การฝึกอบรม และนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ   

   

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทริโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ในเรื่องระบบในการนำส่งยาอย่างมีประสิทธิภาพ การสกัดสารแอนโทไซยานินในผลหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้ได้ปริมาณสูงสุดและคงตัว เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง สามารถขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซิออน (VI-SION) ที่ช่วยลดภาวะตาแห้ง ลดการอักเสบในตา และต้านอนุมูลอิสระที่ดวงตา 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  กับบริษัทริโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ทำให้คณาจารย์และนิสิตได้นำความรู้ออกสู่สังคม ตอบสนองเรื่องสุขภาพ ความงาม และความสุขให้สังคมไทย และหวังว่าจะขยายไปสู่สังคมโลก จุฬาฯ มีเป้าหมาย    ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมออกไปรับใช้สังคมไทย พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำความรู้จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ออกสู่สังคมผ่านบริษัทริโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด ในอนาคตจะได้เห็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ต่างๆ  ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งจะมีการขยายตลาดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีอายุยืน 

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอาง โดยได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากอธิการบดีจุฬาฯ ที่มีแนวคิดในการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสตาร์ทอัพในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นแหล่งกระจายองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีการขยายการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เครื่องมือแพทย์ การพัฒนายาโมเลกุลใหม่ๆ ตนเชื่อมั่นว่าการพัฒนานวัตกรรมโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เชื่อมั่นว่านวัตกรรมจุฬาฯ จะช่วยลดการนำเข้า เสริมการส่งออกจากงานวิจัยให้มีมูลค่ามหาศาล

น.ส.วาสนา อินทะแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่าความร่วมมือกับจุฬาฯ ในครั้งนี้เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามครั้งใหญ่ของประเทศไทย ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการนำส่งนวัตกรรมผ่านการวิจัยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ              

การที่บริษัทนำนวัตกรรมส่งให้กับผู้บริโภคผ่านการวิจัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งทุ่มเทศึกษาวิจัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เป็นบทพิสูจน์ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้ยังมีการส่งออกต่างประเทศด้วย
                                                                                                                                    

                                                                                                              

 

 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad