พช.เสริมสร้างทักษะเครือข่ายคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 24, 2023

พช.เสริมสร้างทักษะเครือข่ายคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

วันที่ 24  พฤษภาคม  2566 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเครือข่ายคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน


โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเครือข่ายคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 47 คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับภาค และนักวิชาการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง ซึ่งวิทยากรการประชุมเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายทรงกลด สว่างวงศ์  สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ด้วย 


นายวิฑูรย์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย เป็นกลไกการสนับสนุนขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของอาสาพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นับได้ว่าเป็นอาสาสมัครที่เป็นกำลังหลักสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจการพัฒนาชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เรายึดถือเป็น “เงาของพัฒนากร” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้


นายวิฑูรย์กล่าวว่า  ผมมีความมุ่งหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเครือข่ายคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่ง และมิติด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนสำคัญในการนำภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนไปขับเคลื่อนจนบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad