สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันพืชมงคล ปี '66 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 17, 2023

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันพืชมงคล ปี '66

 
วันที่ 17 พ.ค. 2566  เวลา 08.34 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2566 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 


สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เป็น วันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และ 2566 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


โดยปี 2566 มีการมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศูนย์กลางละอาย จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2511 นายสาย หุตะเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขณะนั้น ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลื่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad