กรมควบคุมโรค จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมยกระดับงานป้องกันควบคุมโรค ถ่ายทอดนโยบายขยายความร่วมมือสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 19, 2023

กรมควบคุมโรค จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมยกระดับงานป้องกันควบคุมโรค ถ่ายทอดนโยบายขยายความร่วมมือสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศวันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ร่วมงานรณรงค์ฉีดวัคซีนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้พบกับ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารระดับสูงของส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมหารือเรื่องการถ่ายทอดนโยบายและขยายความร่วมมือสู่ท้องถิ่นในทุกจังหวัด เพื่อการป้องกันควบคุมโรค โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งในเบื้องต้นมีการประสานความร่วมมือและถ่ายทอดนโยบายสำคัญ อาทิ การรณรงค์ “วัคซีนคู่สู้หน้าฝน” เร่งรัดการดำเนินงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะ อาทิ ไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้มาลาเรีย การดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยเรื่องยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์สื่อสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มาแล้วมากกว่าครึ่ง ที่ผ่านมาได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนของทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้งผลบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน ก็เป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เป็นกำลังหลักในการเพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกที่สุด

 

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรคมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะเป็นจุดเชื่อมประสาน สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค มีศักยภาพสูงสามารถให้การสนับสนุนพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค สื่อรณรงค์ต้นแบบ เพื่อร่วมผลักดันงานป้องกันควบคุมโรค จนสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและยินดีร่วมมือกับทุกแผนงานของกรมควบคุมโรค เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไปจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนไทยที่มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มีการบูรณางานและให้ความร่วมมือสนับสนุนกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ทั้งเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรค กำกับติดตาม ร่วมถึงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เป็นกลไกสำคัญระดับอำเภอในการแก้ปัญหาดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และการมีส่วนเรื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งงมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อีกทั้งยังมีการให้บริการงานสาธารณสุขอื่นๆ แก่ประชาชน อาทิ งานอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่ 


นายขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนโควิดมาตั้งแต่ปี 2564 โดยได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เร่งบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต และครั้งนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับโควิด 19 ในกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของทั้งสองโรคในช่วงฤดูฝน  ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความยินดีที่ได้สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของกรมควบคุมโรค อาทิ บริการฉีดวัคซีนอื่นๆ ตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยในกลุ่มเป้าหมายเด็ก การกวาดล้างโรคไข้เลือดออก และมีการสนับสนุนระบบบริการงานให้บุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

*****************************

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad