กรมควบคุมโรคหารือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสวิส ร่วมมือติดอาวุธทางปัญญาและแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการร่วมกันให้ไทยมั่นคง รับมือโรคในอนาคต - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, May 27, 2023

กรมควบคุมโรคหารือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสวิส ร่วมมือติดอาวุธทางปัญญาและแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการร่วมกันให้ไทยมั่นคง รับมือโรคในอนาคต
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และสัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศหารือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพร่วมกับ Lugano Summer School, Swiss School of Public Health ณ  Università della Svizzera italiana (USI) สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ สหพันธรัฐสวิส 

          

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมระดับรากฐานในการพัฒนากำลังคนของกรมควบคุมโรคเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงภัยสุขภาพ โดยหารือกับ Professor L. Suzanne Suggs ประธาน Lugano Summer School ผู้นำหญิงคนแรกของโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาวุธทางปัญญาที่ทันสมัยแก่นักศึกษา ในการหารือนี้ กรมควบคุมโรคได้นำเสนอความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมควบคุมโรคในหลักสูตรระยะสั้น มีการตกลงความร่วมมือระยะเริ่มต้นในปีนี้และขยายความร่วมมือไปในปีถัดไป ผ่านการอบรมหลายหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนากำลังคนตามพันธกิจของกรมควบคุมโรค การหารือดังกล่าวได้ร่วมกันหาแนวทางลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนเข้าเรียนในหลักสูตรเพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมวางรากฐานความมั่นคงให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการและจัดการที่ได้มาตรฐานสากล

          

ด้านนายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน อาทิ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน ตอบโต้และควบคุมโรค ในแต่ละปีมีการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ณ ต่างประเทศหลายครั้ง และได้รับประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการป้องกันและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี การหารือนี้เป็นการเจรจาและเยี่ยมชมหลักสูตรและความพร้อมของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะส่งบุคลากรมาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ต่อไป

          

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า การเข้าพบนี้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อหลายปีก่อนหน้า นำไปสู่การดำเนินโครงการซึ่งได้รับงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร หลากหลายภาคส่วนของพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพรมแดนประเทศไทยกับสี่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย

         

ตอนท้ายของการประชุม Prof. Suzanne ได้ชื่นชมความมุ่งมั่นของกรมควบคุมโรคในการทำงานเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาโครงการที่ดี และสนใจที่จะเชิญผู้เเทนของโครงการที่กรมควบคุมโรคดำเนินการ มาร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนาหรือในหลักสูตรอบรมระยะสั้นช่วงฤดูร้อน (Summer School) ให้กับผู้เข้าร่วมเรียนอื่นๆ ที่มาจากนานาประเทศ

          

นายแพทย์ธเรศ กล่าวอีกว่า การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะทำให้ไทยร่วมมือกับประเทศต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันควบคุมโรคและประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพที่มากขึ้น


************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล/

สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad