ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 ครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ คน พช. ต้องเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 5, 2022

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 ครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ คน พช. ต้องเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน


วันนี้ (5 ก.ย. 65) เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยสู่ Change for Good” โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม คณะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชนบทอีกหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในทุกหมู่บ้าน/ตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 60 ปี แล้ว ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาชนบทของประเทศ สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในภาคเช้าได้มีการมอบรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ รางวัลตำบลต้นแบบเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน 151 รางวัล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อัญเชิญรางวัลในช่วงเช้า และรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรชุมชนและเครือข่าายที่มีผลงานดีเด่น ทั้ง 5 ประเภท รวม 139 รางวัล รวมทั้งหมด 310 รางวัล และนิทรรศการทั้ง 9 นิทรรศการ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงการทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และวิธีการทำงานที่เป็นอัตลักษณ์

ของบรรดานักพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดผู้นำชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองจำนวนมากมาย ดังคำกล่าวที่ว่า "จับปลาให้เขา มีกินชั่วคราว สอนเขาจับปลา กินชั่วชีวา" ขอให้นักพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนภูมิภาคใจกับผลงานนี้”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมด้านอาชีพสนับสนุนการประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เกิดเป็นกลุ่มอาชีพและเป็นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

กระทรวงมหาดไทยกำลังจัดกระบวนการ วิธีการทำงานแบบ "Change for Good" เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทยมีจิตสำนึกในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของประชาชน ดังนั้น การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีที่ 61 และปีต่อ ๆ ไป จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชนบทอย่างเป็นรูปธรรมและต้องไม่ลืมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี เชื่อว่า นักพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนเข้าใจและรู้กระบวนการและวิธีการทำงานนั้นเป็นอย่างดี อย่างที่ทำมาตลอด 60 ปี ที่ผ่านมา จึงขอฝากผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ให้ชักชวนประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมร่วมกับนักพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย และขอแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านซึ่งได้รับการยอมรับว่าได้กระทำประโยชน์แก่สังคมส่วนร่วม ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นรางวัลเกียรติยศ  แห่งวงศ์ตระกูลของทุกท่าน”


“กรมการพัฒนาชุมชน ครบ 60 ปี ยิ่งทำให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามผลักดันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งที่น่าดีใจในวันนี้คือเราได้เห็นว่าภาคีเครือข่ายภาคศาสนา มีท่านพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร รวมถึงเครือข่ายผู้นำภาคราชการ ทั้งอธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการองค์การตลาด และผู้บริหารส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน สื่อมวลชน และภาคธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะครบ 60 หรือ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องชาวกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ใน 878 อำเภอ 67 ล้านคน ต้องเป็นเหมือนออแกไนเซอร์เป็นเหมือนโซ่ข้อกลางเชื่อมความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มาร่วมอุดมการณ์ในการช่วยกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะคนที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำควร มีการชักชวนจูงใจให้คนที่มีจิตใจเป็นจิตอาสามาร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมในการขับเคลื่อนงาน เพื่อที่จะให้ภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งมีงานมากมายตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย คนที่เป็นจิตอาสาควรเข้ามาร่วมในการทำงาน เพราะฉะนั้นพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนซึ่งมีอุดมการณ์  ในการพัฒนาจำเป็นจะต้องเสริมในเรื่องของการช่วยกันในการกล้าขอความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายที่อยู่รอบตัวเราให้มาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของเราให้บังเกิดความสำเร็จ ไปสู่เป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กระทรวงมหาดไทย และขอให้เราตระหนักว่าเราจำเป็นต้องเป็นรวงข้าวที่โน้มสู่พื้นดิน ต้องยอมที่จะขอความช่วยเหลือจากภายนอก เพื่อนำมาส่งเสริมงานให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนาตัวเราปรับวิธีการทำงานให้เห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบตัวเราว่าเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถและมีใจจิตอาสาที่อยากช่วยเหลือส่วนรวมและพวกเราก็จะมีคนช่วยขับเคลื่อนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กรที่มารับรางวัลในวันนี้มีการขับเคลื่อนภารกิจงานที่เป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อชุมชน กลุ่มองค์กรของท่านจึงดีเด่นดีเลิศ 

พร้อมกันนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งรวมทั้งพี่น้องชาวกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจซึ่งเป็นหน่วยงานภาคราชการที่ได้รับการยกย่องนับถือจากพี่น้องประชาชน พวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ชุมชนมีความสุข มีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญที่สุดขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในการเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายพี่น้องสมาชิกได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พี่น้องประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกัน” ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำ

ด้าน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงานวันพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2562 สำหรับปี 2563 และ 2564 ได้งดการจัดไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนจะครบ 60 ปี ของการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ขึ้น  ทั้งนี้การจัดงานวันพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ ถือเป็นงานแห่งความภาคภูมิใจ

ของพวกเราชาวพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และภาคีเครือข่ายการพัฒนา จำนวน 775 คน เป็นเวทีนำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมในงาน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนนิทรรศการ"สถาบันพระมหากษัตริย์ กับงานพัฒนาชุมชน" และนิทรรศการตามประเด็นการพัฒนา รวม 9 นิทรรศการซึ่งนำเสนอภาพการทำงานในอดีตของบรรดานักพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมา 

การมอบรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลตำบลต้นแบบเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิดชู เกียรติผู้นำชุมชน รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรชุมชนและเครือข่าย 5 ประเภท รวม 139 รางวัล รางวัลเกียรติคุณ 2 รางวัล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 263 รางวัล

“งาน 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน หรือ CD DAY 2022 ยังมีการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาวิชาการ รวม 8 หัวข้อ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ ผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 220 บูธ

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. เพื่อมาทำความรู้จักกรมการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยของเราไปด้วยกันครับ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad