การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12) เรื่อง “Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 15, 2022

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12) เรื่อง “Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products”


วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12) เรื่อง “Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products” โดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมพิษวิทยาคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย และ Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง MR 214-215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน  


​รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประธานจัดงานประชุม กล่าวว่าถึงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงบทบาทของนักพิษวิทยาต่อกิจการด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งยังคงต้องการข้อมูลเชิงวิชาการด้านความเป็นพิษ ข้อควรระวังในการบริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้กำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและบริโภคอย่างถูกต้อง


การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ประเด็นสุขภาพเด็กและวัยรุ่นด้านกฎหมายทางการแพทย์ของกัญชา ประกาศ/ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร คุณภาพและความปลอดภัยของโปรตีนจากแมลง การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก เป็นต้น  


​ทั้งนี้ สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง รวบรวมผลงานวิจัยและการศึกษาล่าสุดด้านพิษวิทยามาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ประสานงานกับองค์กรในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ และความเป็นพิษต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad