พช. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้าน สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 19, 2022

พช. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้าน สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เข้ารับมอบรางวัลระดับ “ ดีเด่น ” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนดการรับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เป็นฐานในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมทั้งลดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือจากผลผลิตขององค์กร


นายสุรศักดิ์  อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้เห็นว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งและเงื่อนไขในการมอบรางวัลรางวัลระดับ “ ดีเด่น ” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนดการรับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 โดย กรมการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยการประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตาม “ปรัชญาการพัฒนาชุมชน” หลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่นักพัฒนาชุมชนยึดถือเป็นสรณะ คือ “ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ” ว่ามนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่ามีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพ กล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะได้รับการเหยียดหยาม ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับ และทำให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทุกคน รวมจำนวน 6,931 คน


ทั้งนี้  องค์กรที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษชนที่ดี ให้กับองค์กรอื่น ๆ และจะต้องรักษาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน สร้างการดำเนินงานที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

    


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad