อธิบดี พช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติคน พช. 332 รางวัล และประกาศทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)ในงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 (CD DAY 2022) วาระครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 6, 2022

อธิบดี พช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติคน พช. 332 รางวัล และประกาศทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)ในงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 (CD DAY 2022) วาระครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชนวันนี้ (6 ก.ย. 65) เวลา 9.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

ประกาศทิศทางการพัฒนาพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ประเภท ในงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมงานฯ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ โดยดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อเรื่อง “60 ปีกรมการพัฒนาชุมชนที่ทรงคุณค่า เหลียวหลัง แลหน้า งานพช.” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันที่ยิ่งที่วันนี้ ทุกท่านที่อยู่ ณ สถานที่ที่แห่งนี้และอีกหลายท่านที่ติดตามรับชมทางระบบถ่ายทอดสด เป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ นอกจากทุกท่านจะร่วมแสดงพลังและผลงานความภาคภูมิใจ ในวาระที่กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี และร่วมกันติดตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานทิศทางการพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจโครงการสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทิศทางการพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เกิดจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดรวมถึงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร และฉากทัศน์ในอนาคต จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปีไว้ 4 ประการ
 1)การเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
 2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างคุณค่าในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการพึ่งตนเอง และเดินหน้าการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
3) การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
4) การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ความทันสมัย ภาพลักษณ์ บทบาทใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน สู่บุคลากรสู่องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะสูง 


ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย 
1)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
3) การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
4)พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะ และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน มุ่งสู่การพัฒนา 4.0 ด้วยการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ new normal ทักษะการใช้ดิจิตอล และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
ซึ่งพวกเรายึดมั่นดำเนินงานมาโดยตลอดคือ 
1) ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นหัวใจในการทำงาน 
2 )ยึดมั่นในภารกิจส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน 
3)ยึดหลักปฏิบัติ 4 ป. ประชาชน ประหยัด ประสานงาน และการมีประชาธิปไตย เพื่อสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล 1) รางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) รางวัลบุคคลคุณภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคมในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 


รวมถึงมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ประเภท จำนวน 330 รางวัล 1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ในประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 173 รางวัล 2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 104 รางวัล 3)หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) จำนวน 4 รางวัล 4) หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 รางวัล 5)รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ จำนวน 18 รางวัล และ6) รางวัลสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล


พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด กระผมในนามกรมการพัฒนาชุมชน ต้องขอขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มาตลอดจนครบวาระการทำงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีความสุข และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันสร้างคุณงามความดีและรักษาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงานวันพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ ถือเป็นงานแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชน เป็นเวทีนำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมในงาน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน รวมถึงชิม ช้อป สินค้า OTOP 4 ภาค และ OTOP ชวนชิมกว่า 200 ร้านค้า จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน เพื่อมาทำความรู้จักกรมการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad