กรมควบคุมโรค ร่วมมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กเล็ก กลุ่มเปราะบาง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 3, 2022

กรมควบคุมโรค ร่วมมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กเล็ก กลุ่มเปราะบางวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด19 ในกลุ่มเด็ก พบอัตราป่วยในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต 1.5 เท่า และป่วยเสียชีวิตมากกว่าเด็กโต 3 เท่า ประกอบกับพบเด็กที่มีภาวะ Mis-C หรือ Long Covid ที่มีอาการรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก ทางกรมควบคุมโรค จึงร่วมมือกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. และประสานขอความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพ 4 และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือน ถึงต่ำกว่า 5 ปีในสถานสงเคราะห์เด็กพญาไท และมีแผนการเร่งรัดการฉีดให้เด็กเล็กในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรง ในกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก


นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่เมื่อได้รับเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง ที่สำคัญจะลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น หรือเด็กๆ อื่น จากการศึกษาความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง พบว่า มีความปลอดภัย อาการข้างเคียงไม่รุนแรง  โดยส่วนใหญ่จะเจ็บบริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย แนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ตามข้อแนะนำของ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถประสานขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรคโดยผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 กล่าวว่า ในขณะนี้จังหวัดนนทบุรีได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปีเด็กเล็ก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากการติดตามภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในการประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานไปเมื่อวันที่  31 ต.ค. 2565 พบว่ายังมีการรับวัคซีนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็ก โดยมีแผนเร่งเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเล็กของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกไปตามศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้วัคซีนมีพอเพียง ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนโดยเร็ว


ด้านผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำร่องการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ในสถานสงเคราะห์เด็ก ซึ่งแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยวันนี้ได้มาเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเป็นแห่งแรก โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยฉีดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และโครงการถัดไปจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ทั้งนี้แผนระยะยาวจะมีแผนจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับเด็กโต รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


*************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad