ส.เพื่อนชุมชนหนุนเพิ่มศักยภาพ “อสม.-แกนนำชุมชน” เร่งป้องกันโรคติดต่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวระยอง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 16, 2022

ส.เพื่อนชุมชนหนุนเพิ่มศักยภาพ “อสม.-แกนนำชุมชน” เร่งป้องกันโรคติดต่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวระยอง
สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือสาธารณสุขจังหวัดระยองและท้องถิ่น อบรม พัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนำชุมชน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ปี 2565” เพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี  จีพีเอสซี  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และยังมีบริษัทสมาชิกอีก 12 บริษัท  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลตำบล จัดกิจกรรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม. และแกนนำชุมชน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ  โดยมี


นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และแกนนำชุมชนในพื้นที่เข้า  150 คนเข้าร่วมการอบรม


“อสม.และผู้นุมชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วงแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งได้ช่วยดูแลสุขภาพชุมชนมาอย่างต่อเนื่องสมาคมเพื่อนชุมชนจึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เพราะหากแพร่ระบาดย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” นางสาวเชาวนีกล่าว


การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ  โดยให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)  ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ผลกระทบและอันตรายหากใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ถูกต้อง การวางแผนและเตรียมรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในชุมชน ฯลฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประกอบด้วย ดร.ปฐวี แวววับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณพิเชษ ทองสำฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณเวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รวมถึงกิจกรรม Workshop การใช้นวัตกรรมเพื่อการควบคุมโรค วิทยากรโดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 12 ปี สมาคมฯ ได้จัดโครงการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลและสนับสนุนทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้กับลูกหลานชาวระยองจำนวนร่วม 500 ทุน โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อสามารถให้บริการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad