“เจ้าท่า” ปักธงปี’66ยกระดับการนำร่องปลอดภัย รองรับการเดินเรือเพื่อส่งออก-ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 9, 2023

“เจ้าท่า” ปักธงปี’66ยกระดับการนำร่องปลอดภัย รองรับการเดินเรือเพื่อส่งออก-ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

กรมเจ้าท่าเร่งแผนงานงบปี 2566 ดำเนินการต่อเนื่องการนำร่องให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเก็บค่าจ้างนำร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างศักยภาพการขนส่งทางน้ำรองรับการส่งออกและการท่องเที่ยวไทยที่กำลังฟื้นตัว

 

กรมเจ้าท่า โดยสำนักนำร่องได้กำหนดแผนงานการนำร่องให้เกิดความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเดินเรือ โดยใช้ผู้นำร่องในหรือนอกเขตบังคับใช้ผู้นำร่องเกิดความปลอดภัยสูงสุด และรวมถึงการเรียกเก็บค่าจ้างนำร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกประจำปี 2566 ของกรมเจ้าท่าที่มุ่งเน้นความสำคัญในมาตรการความปลอดภัยด้านการจัดการระบบขนส่งทางน้ำควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  เพิ่มประสิทธิภาพและการเฝ้าระวังในทุกมิติ

 

ทั้งนี้ สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ ศึกษาและพัฒนาระบบ รูปแบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำร่องเรือ และระบบการประกอบกิจการนำร่อง ดำเนินการเกี่ยวกับการนำร่องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย  เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดเขตท่าเรือน่านน้ำใดๆให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยผู้นำร่อง  เสนอแนะเกี่ยวกับการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการนำร่อง และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสอบความรู้ผู้นำร่องรัฐบาลและผู้นำร่องพิเศษ

   

สำหรับแผนการดำเนินงานได้แก่  1.งานออกใบสำคัญ (ใบอนุญาต) การออกใบอนุญาตผู้นำร่องรัฐบาลและการออกใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ   2.งานทำการนำร่องเรือเข้า - ออกและเลื่อนในเขตบังคับใช้ผู้นำร่องทั้ง 6 เขตท่า (เขตท่าเรือกรุงเทพ เขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต  3.งานการเงินการนำร่อง ที่ประกอบด้วยการวางมัดจำด้วยเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันในการขอใช้ผู้นำร่อง  ออกใบแจ้งหนี้เรือขอใช้ผู้นำร่องเรือที่ออกจากเขตท่าไปแล้ว  เก็บเงินค่าจ้างนำร่องจากเรือที่ขอใช้บริการนำร่อง ตรวจสอบและติดตามให้ผู้ประกอบการชำระค่าจ้างนำร่องให้เป็นปัจจุบัน และฝึกอบรมผู้สมัครนำร่องรัฐบาลและผู้นำร่องพิเศษ

          

ปัจจุบันการนำร่องเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นการสนับสนุนการส่งออกของประเทศ รวมไปถึงการนำร่องเรือขนาดใหญ่เช่น เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป เรือสำราญ เรือรบต่างประเทศ เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของไทยที่มีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง  กรมเจ้าท่าจึงมุ่งเน้นการขนส่งทางน้ำอย่างเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้นำร่องที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีเครื่องมือที่ทันสมัย ปัจจุบัน การนำร่องเรือมีจำนวน 40,000 เที่ยวต่อปี นับเป็นความสำคัญของระบบการขนส่งที่ต้องมีการบริหารจัดการการขนส่งทางน้ำ เพื่อเข้าสู่การเข้าเทียบท่าภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งทางน้ำของไทย โดยอาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2566

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad