"ลิซา" ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, May 6, 2023

"ลิซา" ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกด้วยบทสัมภาษณ์ ที่สรุปมาได้ใจความ  จากใจซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง "ลิซ่า"  ทำให้รับรู้ได้ว่า  ความกตัญญูกตเวทีรู้คุณนั้น  มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต น้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในต่างแดน แต่มีจิตใจที่ดีงามเยี่ยงนี้ สมแล้วกับสิ่งที่น้องประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสวยงาม

“ กตัญญู ” หมายถึง รู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ

“ กตเวที ” หมายถึง การตอบแทนบุญคุณ การปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ

“ ความกตัญญูกตเวที ” คือ สภาพจิตที่รับรู้ความดี และยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่า “ ความกตัญญูกตเวที ” เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนมี “ ความกตัญญูกตเวที ” ต่อบุคคลและสิ่งที่มีบุญคุณต่อเรา คือ บิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง และมิตรสหายที่ดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันที่ปฏิบัติงาน สังคม และประเทศชาติ ตลอดไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad