นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, January 29, 2024

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566ในปีนี้ได้มีการมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนางศิริวรรณ สุคนธมาน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

                                                                                            ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,009 คน โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และระดับ ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต


                                  * * * * * * * * *


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad