พช.ภาคกลาง ปลื้ม! อธิบดี พช. มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 25, 2024

พช.ภาคกลาง ปลื้ม! อธิบดี พช. มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจ
วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม   โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายคือพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จำนวน 222 คน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เป็นการตอบสนองแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความประหยัดมัธยัสถ์ในการดำเนินชีวิต ต่อมา โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง และนำหลักการปลูกผัก 10 ชนิดมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และตอบโจทย์การส่งเสริมการประกอบอาชีพในสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นยอดจำหน่ายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เนื่องจาก มูลค่ายอดการจำหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับสูง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการส่งเสริมการตลาดของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในแต่ละพื้นที่ โดยให้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผู้บริโภคในพื้นที่และผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย 


นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่สำคัญ คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ และแนะนำให้คำนึงถึงการวางแผนแก้ไขปัญหารการฟ้องร้องในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้ Click ชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการในพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเกี่ยวกับกองทุนชุมชน โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการออมเงิน และความเสี่ยงจากการไม่ริเริ่มออมเงิน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในแต่ละพื้นที่  


ในช่วงท้าย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า อาชีพพัฒนากรเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจ และกล่าวขอบคุณบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ Soft Power และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง  และชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในประเทศชาติสืบต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad