บมจ. บีอีซี เวิลด์ รับรางวัล Thailand Top Brand ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 26, 2024

บมจ. บีอีซี เวิลด์ รับรางวัล Thailand Top Brand ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2566


บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3 ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Awards ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยมีมูลค่าแบรนด์ 13,246 ล้านบาท พิธีการมอบจัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณเทรซี แอนน์ มาลีนนท์ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล รางวัลนี้แสดงให้เห็นความโดดเด่นของช่อง 3 ในเรื่องมูลค่าของแบรนด์สูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์


รางวัล ASEAN and Thailand's Top Corporate Brand เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวม 14 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมูลค่าแบรนด์องค์กรมาจากการคำนวณด้วยกระบวนการที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้น เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่บูรณาการด้วยปัจจัยของผลประกอบการและปัจจัยการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่ นด้านการตลาด ด้านการเงิน/บัญชี เข้าด้วยกันทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์ขององค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างแบรนด์องค์กรจากหลายปัจจัยให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad