พช.ขับเคลื่อนงานปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ น้อมนำไปประยุกต์ใช้ และเป็นตัวอย่างในการขยายผลสำเร็จ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 31, 2024

พช.ขับเคลื่อนงานปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ น้อมนำไปประยุกต์ใช้ และเป็นตัวอย่างในการขยายผลสำเร็จกรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อให้รัฐบาล ข้าราชการ และประชาชนชาวไทย น้อมนำไปใช้ ในการพัฒนาประเทศ ปฏิบัติราชการ และดำรงชีวิต อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำความรู้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์ฯ และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจังหวัดที่ตั้งของสาขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปประยุกต์ใช้ และเป็นตัวอย่างในการขยายผลสำเร็จไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป วันนี้นับเป็นโอกาสดี ที่กรมฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการนี้ ซึ่งกรมฯ คาดหวังให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยเติมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสร้างพลังกาย พลังใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ นำไปปรับใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง

ด้านนางสาวมนทิรา เข็มทอง กล่าวว่า สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ และเพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 97 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 15 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 28 อำเภอ  ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ปี 2564 – 2566 จำนวน 54 คน ดำเนินการ 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยเมื่อกลับไปพื้นที่มีภารกิจในการค้นหาและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ปี 2567 รวม 18 หมู่บ้าน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและขยายผลต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad