อธิบดี พช. เดินสายมอบนโยบายและปลุกขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ พช. 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 30, 2024

อธิบดี พช. เดินสายมอบนโยบายและปลุกขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ พช. 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่างวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ มีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม  และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายคือพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยเมื่อเดินทางไปถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการโมเดลต้นแบบอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมรับฟังการนำเสนอ Live Presentation Sandbox Model  ณ จุดแสดงนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การสร้างต้นแบบการพัฒนางาน (Role Model) จากนั้นได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการในพื้นที่ จำนวน 224 คน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เป็นการตอบสนองแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความประหยัดมัธยัสถ์ในการดำเนินชีวิต ช่วยเรื่องการกักเก็บน้ำ มีต้นไม้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือน ขอให้ช่วยกันขยายผล ต่อมา โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ไม่น้อย ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนและขยายผลต่อไป โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขอเน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) และข้อมูล ThaiQM มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ต้องจำไว้ว่า การที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น ดีกว่าคนอื่นต้องมาช่วยเหลือเรา งานนี้เป็นงานที่ได้บุญ เรื่องต่อมาคือการกระตุ้นยอดจำหน่ายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เนื่องจาก มูลค่ายอดการจำหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับสูง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการส่งเสริมการตลาดของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในแต่ละพื้นที่ โดยให้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผู้บริโภคในพื้นที่และผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่สำคัญ คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ และแนะนำให้คำนึงถึงการวางแผนแก้ไขปัญหารการฟ้องร้องในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้ Click ชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการในพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง สำหรับเรื่องกองทุนชุมชน ขอให้ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออมเงิน และความเสี่ยงจากการไม่ริเริ่มออมเงิน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในแต่ละพื้นที่
ในช่วงท้าย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ประเด็นองค์กรคุณธรรม ขอให้ยึดหลักพอเพียงไม่ใช่การประหยัดเท่านั้นต้องสมเหตุสมผลด้วย ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวแต่ต้องคุ้มค่า ต้องสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานด้วยระเบียบกฎหมาย ทำงานให้โปร่งใสซึ่งเป็นเกราะป้องกันการทำงาน ใหประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ต้องมีวินัยในการทำงาน ดูแลตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย เรื่องจิตอาสา อะไรที่ช่วยได้ ให้ช่วย อะไรที่ทำแล้วบ้านเมืองดีขึ้นให้ช่วยกันทำ สุดท้ายคือการกตัญญู ต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน กตัญญูต่อชาติบ้านเมือง ต่อบรรพบุรุษพ่อแม่ ท้ายนี้ขอฝากว่างานของกรมการพัฒนาชุมชนแม้เป็นเรื่องที่ยาก แต่เป็นที่ดี ถ้าง่ายคงมีคนอื่นทำไปหมดแล้ว เรื่องที่เราทำจึงมีคุณค่า เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ทำให้เต็มความรู้ความสามารถ ต้องร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนทั้
งนี้ หลังจากมอบนโยบาย ฯ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบเงินสร้างบ้านพักเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP โครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO ปี 2566” จำนวน 3 ครัวเรือน และมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 72 ทุน ผ่านผู้ประสานงานตำบลอีกด้วยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad