พช. “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น”สนับสนุนสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 4, 2022

พช. “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น”สนับสนุนสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกับการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมงาน ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
นายนิวัติ น้อยผาง
 กล่าวว่า การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 3 ประเภทคือ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล

โดยโครงการนี้มีประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จจากการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ และกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของตนเองเพิ่มขึ้น และหวังว่าจะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad