อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตั้งโครงการสุขศาลาพระราชทาน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านไบก์ จังหวัดยะลา - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 15, 2022

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตั้งโครงการสุขศาลาพระราชทาน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านไบก์ จังหวัดยะลา

วันที่ 15 กันยายน 2565  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และคณะผู้ติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตั้งโครงการสุขศาลาพระราชทาน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการปลูกต้นตะไคร้หอมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน 


ทั้งนี้ โครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 115 คน โดยมีระดับอนุบาล 1 – 3 และระดับประถมศึกษา 1 – 6 ครูตำรวจ 7 นาย และครูจ้างจำนวน 5 คน ขณะที่บ้านไบก์ หมู่ 5 ตำบลบุดี มีจำนวน 188 ครัวเรือน ประชากร 863 คน เพศชาย 434 คน เพศหญิง 429 คน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2565) กลุ่มอาชีพที่สุขศาลาพระราชทานสนับสนุน จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มทายาหม่องสมุนไพรไพล มีสมาชิก 30 คน ประกอบด้วย อสม.และชาวบ้านในพื้นที่ และกลุ่มอาชีพที่โรงเรียน ตชด.สนับสนุน มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทำขนมเกษตรกร มีสมาชิก 25 คน และกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้า มีสมาชิก 20 คน 


โดยแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป จะขยายผลการปลูกตะไคร้หอม ให้แก่ครัวเรือนรอบ ๆ หมู่ที่ 5 บ้านไบก์ และหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบลบุดีและตำบลใกล้เคียง การแปรรูปตะไคร้หอมเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ เช่นสเปรย์กำจัดยุง เชื้อโรค รวมทั้งการลงทะเบียน OTOP กลุ่มแปรรูปตะไคร้หอม


ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน จึงเป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ต่อไป อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad