เพื่อนชุมชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการสานฝันปั้นน้องปี 2566มอบทุนการศึกษา ผลิตบุคลากรป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของ จ.ระยอง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 19, 2023

เพื่อนชุมชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการสานฝันปั้นน้องปี 2566มอบทุนการศึกษา ผลิตบุคลากรป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของ จ.ระยอง
สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและที่เดียวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการดูแลสุขภาพ จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเริ่มดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564 - 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยองต่อไป

ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2564-2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 51 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2566 ได้สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 15 ทุน โดย สมาคมเพื่อนชุมชน ให้การสนับสนุน รวมจำนวน 13 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 3,480,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 ทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน มูลนิธิตากสินระยอง ให้การสนับสนุนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด รวมจำนวน 2 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู  และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 หลังสวนสน ต.แกลง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดำเนินการก่อสร้าง โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีรูปแบบให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 เป็นสถานบริการที่มีแพทย์ทั่วไป ให้บริการประชาชนในเขต ต.เพ และ ต.แกลง ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง และให้บริการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  เพื่อให้รูปแบบบริการมีการเชื่อมระบบแบบไร้รอยต่อ  ระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  และระยะที่ 3 เป็นบ้านพักผู้สูงอายุครบวงจร (Senior complex)

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวของสมาคมเพื่อนชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมบุคลากรให้กับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ที่ได้เริ่มการก่อสร้างระยะที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ (พ.ศ. 2566) โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จ. ระยอง มีการบริหารจดการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น  เพื่อ “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”  เพื่อนชุมชนขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยอย่างต่อเนื่อง


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad