ฉบับพิเศษ 5/2566 “เจ้าท่า” ลุยแผนขุดลอกร่องน้ำเพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง รับการขยายตัวกิจกรรมทางน้ำหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 19, 2023

ฉบับพิเศษ 5/2566 “เจ้าท่า” ลุยแผนขุดลอกร่องน้ำเพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง รับการขยายตัวกิจกรรมทางน้ำหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
“กรมเจ้าท่า” เร่งแผนขุดลอก 125 ร่องน้ำทั่วประเทศ ยกระดับความปลอดภัยขนส่งทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติยั่งยืน

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้จัดทำแผนงานภายใต้ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับความปลอดภัยรองรับการขยายตัวการขนส่งทางน้ำ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย พร้อมกับเพิ่มระบบระบายน้ำ ปริมาณน้ำสำรองในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 125 ร่องน้ำทั่วประเทศ รวมถึงการขุดลอกร่องน้ำและกำจัดผักตบชวา โดยจะดำเนินการขุดลอกดินให้ได้ 8.253 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำจัดผักตบชวาประมาณ 658,000 ตัน วางแผนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ด้วยวงเงินงบประมาณ 274 ล้านบาท

    

ทั้งนี้ ตามแผนงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ มี 8 พื้นที่ในส่วนภูมิภาค และ 2 พื้นที่ในส่วนกลาง ดังนี้

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 1 พระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษารองน้ำ จำนวน 20 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายใต้งบประมาณ 32 ล้านบาท กำจัดผัก 510,000 ตัน ใช้งบประมาณ 14 ล้านบาท   

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 2 นครสวรรค์ มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ จำนวน 8 ร่องน้ำ จะขุดลอกดินปริมาณ 915,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.87 ล้านบาท กำจัดผักตบชวา 148,000 ตัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.22 ล้านบาท

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 3 ตรัง มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 11 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 850,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30.37 ล้านบาท

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 4 สงขลา มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 16 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25.01 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 5 จันทบุรี มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 10 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21.44 ล้านบาท

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 6 สุราษฎร์ธานี มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 24 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28.59 ล้านบาท


สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 7 เชียงใหม่ มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษารองน้ำ จำนวน 18 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 900,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.41 ล้านบาท

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 8 ขอนแก่น มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ จำนวน 16 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 983,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25.66 ล้านบาท  และ ส่วนกลางมีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาชายฝั่งทะเล จำนวน 2 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 44.83 ล้านบาท

กรมเจ้าท่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในภาคการคมนาคม ขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยการฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกัน ของสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก โดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ทั้งภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของกรมเจ้าท่าในการสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad