พช.เร่งบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big data ในการขับเคลื่อนงานสู่การวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, April 30, 2023

พช.เร่งบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big data ในการขับเคลื่อนงานสู่การวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) กรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ


นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐ (Disruptive Technology)  และกรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ Big Data ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชนภายในหน่วยงาน และรองรับข้อมูลสำคัญของส่วนราชการอื่น ตลอดจนข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจและยกระดับการให้บริการประชุมชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่พัฒนาต่อยอดระบบ Big Data สอดคล้องกับนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย Change for good ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้ข้อมูล Big Data เพื่อชี้เป้าในการทำงานและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อพี่น้องประชาชน การบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบให้สามารถรองรับการจัดเก็บ การวิเคราะห์และการใช้งานข้อมูลที่มีปริมาณมากอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจ คาดการณ์ พัฒนาองค์กรและบริการที่มีประสิทธิภาพ 


นายชูชีพ พงษ์ไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดทำ Big Data สามารถแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ 2) การเตรียมข้อมูล 3)การวิเคราะห์ข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล 4) การสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมข้อมูล 5) การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 6)การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ (Visualization)และ 7) การนำไปใช้ประโยชน์และการประเมินผล ขอย้ำให้คณะทำงาน Big Data โคกหนองนากรมการพัฒนาชนเป็นคณะทำงาน Big Data โคกหนองนากระทรวงมหาดไทยไปพร้อมด้วย โดยให้เจ้าของเรื่องเป็นผู้สั่งการให้จังหวัดอำเภอรายงานเข้าสู่ระบบ ขอให้ศูนย์สารสนเทศฯ ดำเนินการพัฒนา Big Data โคกหนองนาโมเดลโดยเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและให้ทุกหน่วยงาน ประสานงานซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและนำไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป"


โดยการประชุมได้ขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) บริการเพิ่มเติมต่อยอดการพัฒนาระบบ Big Data ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytics) ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (BG CDD Dashboard) CDD พาเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล และการปรับปรุงเมนูบริการในแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริหารละบุคลากร (CDD พกพา) ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการเป็นกลุ่มข้อมูลหลายมิติเพื่อบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน/ชุมชน ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ สามารถจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชน ลูกค้า และภาคีได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานสู่การวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad